Platby

Platby v MŠ Chodov

Úplata za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“) a úplata za školní stravování (dále jen „stravné“) dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce dítěte povinné.  
Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Od 1.9.2019 je změněn způsob platby poplatků za předškolní vzdělávání.

 • Při nástupu dítěte do Mateřské školy Chodov je vybírána v hotovosti zástupkyněmi ředitelky na jednotlivých pracovištích zálohová finanční jistina ve výši 800,-Kč, která slouží k případnému pokrytí dlužné částky za stravné či platbu za předškolní vzdělávání. Po ukončení vzdělávání v Mateřské škole Chodov je zálohová finanční jistina vyúčtována a přeplatek zaslán na bankovní účet plátce nebo vyplacen v hotovosti v kanceláři vedoucího pracovníka školy.  
 • Úplata za příslušný kalendářní měsíc je spolu s platbou za stravné inkasována bezhotovostním způsobem z bankovního účtu plátce (tzv.inkasním příkazem) uvedeným v Přihlášce ke školnímu stravování a to vždy do 18. dne v měsíci nebo je vybírána v hotovosti do pokladny na jednotlivých pracovištích Mateřské školy Chodov vždy v jeden předem určený den zpravidla od 6:00 do 16:00 hodin.
 • V jiných dnech mohou být platby v hotovosti provedeny pouze v kancelářivedoucí školní jídelny v MŠ Nerudovaa to ve dnech pondělí – středa od 6:00 do 14:30 hodin.

Jiný způsob platby Mateřská škola Chodov neakceptuje. 

 Úplata za předškolní vzdělávání

 •    Výše úplaty za předškolní vzdělávání se stanovuje na období jednoho školního roku pro všechny děti zapsané do Mateřské školy Chodov ve stejné měsíční výši (platí i pro děti cizinců podle § 83, odst.1, 2 zákona č.161/2006 Sb., zákona o pobytu cizinců na území ČR, v souladu s § 183 b), odst. 2-4 školského zákona.
 •    Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Chodov od 1.9.2019 do 31.8.2020 činí 450,-Kč za příslušný kalendářní měsíc.
 •   Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různého věku.
 • Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování.
 •   Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 • V měsíci červenci a srpnu 2020 bude provoz přerušen od 1.7.2020 do 21.8.2020 na třech pracovištích MŠ. V provozu bude pouze jedno pracoviště MŠ v prázdninovém režimu.
 • Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude stanovena za měsíc červenec a srpen 2020 na 0,- Kč pro všechna tři uzavřená pracoviště MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte, které se bude vzdělávat v MŠ s prázdninovým provozem, bude hradit úplatu ve stejné výši jako v běžném měsíci ve školním roce. 

 Snížení úplaty

Na základě písemné  Žádosti o snížení úplaty za předškolní vzdělávání podané plátcem může být úplata za předškolní vzdělávání snížena z plné měsíční částky v následujících  případech:

a)      Ve výši 50% z celkové měsíční částky úplaty v případě, že by dítě nechodilo z důvodu absence do Mateřské školy Chodov ani jeden den v příslušném kalendářním měsíci a to pouze za podmínky, že plátce doručí Žádost k rukámředitelky školy nejpozději do 28. dne předcházejícího kalendářního měsíce, než za který bude o snížení žádat. Žádost lze podat prostřednictvím zástupkyň na jednotlivých pracovištích, doručovací poštou na adresu Mateřské školy Chodov nebo osobně v kanceláři ředitelky školy.

b)      Ve výši odpovídající 2/3 výše stanovené měsíční částky úplaty pro dítě, které je zapsané od 1.9., ale nastoupí ke vzdělávání až od 1.1.a později. Částka 2/3 ze 450,- Kč činí  … 300,-Kč měsíčně.

 Osvobození od úplaty

O osvobození od úplaty plátce písemně požádá ředitelku Mateřské školy Chodov, která v této věci rozhoduje. Formulář je dostupný na vyžádání u zástupkyň na jednotlivých pracovištích nebo u ředitelky školy nebo v Dokumentech ke stažení.

Nárok na osvobození od úplaty má plátce pouze v následujících případech, tuto skutečnost je povinen prokázat ředitelce:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi1)  

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči2

c)  rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě   

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče3)

Tuto skutečnost musí prokázat ředitelce MŠ osobně nebo prostřednictvím zástupkyněna odloučeném pracovišti předložením Oznámení nebo Rozhodnutí příslušného úřadu práce(odboru státní sociální podpory) o pobírání těchto dávek.

Žádost nutno doložit:

 • 1x v měsíci potvrzení o pobírání dávky v hmotné nouzi z příslušného Úřadu práce pravidelně každý měsíc nejpozději do 20. dne v kalendářním měsíci, kdy plátce o osvobození žádá. Osvobození od úplaty je pak platné od 1. dne kalendářního měsíce, kdy plátce nárok na osvobození prokáže.
 • potvrzení o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v případě pozbytí platnosti vydaného Potvrzení nebo Rozhodnutí Úřadu práce, nejdéle však do 20. dne v kalendářním měsíci, ve kterém plátce o osvobození žádá.
 •  1x za kalendářní čtvrtletí potvrzení o přiznání dávky pěstounské péče (Odměna pěstouna ) z příslušného Úřadu práce pravidelně do 20. dne v kalendářním čtvrtletí, ve kterém začíná nové čtvrtletí a ve kterém plátce o osvobození žádá.

Osvobození od úplaty je platné pouze za měsíce, které plátce ředitelce svůj nárok prokáže.  

Pokud plátce nepředloží ředitelce požadované doklady, nemusí být od úplaty osvobozen a je povinen uhradit úplatu v plné výši do konce příslušného kalendářního měsíce.

Pokud tak neučiní, může být dítěti podle § 35 školského zákona ukončeno předškolní vzdělávání.

Žádost o snížení či osvobození lze vyžádat u vedoucích pracovníků MŠ Chodov.

 Úplata za školní stravování dětí – stravné 

Výše stravného je stanovena pro děti do 6-ti let na:

       31,- Kč  (pokud je dítě v MŠ celý den)
       24,- Kč  (odchází-li z MŠ po obědě)
         7,- Kč   (je-li v MŠ jen na svačinu)

 Výše stravného pro děti, které ve školním roce 2019/2020 dosahují sedmi let je stanovena na:  

     33,- Kč pokud je v MŠ celý den,
         26,- Kč odchází-li z MŠ po obědě a
           7,- Kč je-li v MŠ jen na  svačinu 

Výše stravného se odvíjí od platných norem a od výše cen potravin, proto se může v průběhu školního roku změnit.

Pitný režim je zajištěn po celý den na každé třídě a je již započítán do cenové kalkulace.