Projekty

* projekt K.O.Z.A.

Projekt K.O.Z.A. – Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptabilita – v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj  a vzdělávání (OP VVV), s finančním příspěvkem společnosti Člověk v tísni, o.p.s. byl k 31.8.2019 ukončen.  Projekt byl zaměřen na sociálně znevýhodněné děti, u kterých bylo zapotřebí vyrovnávat jejich šance na úspěch v základní škole.

* projekt Vzděláváme se pro budoucnost

Dne 31.8.2018 byl schválen projekt „Vzděláváme se pro budoucnost II“ operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který bude ukončen 31.8.2020. Cílem projektu byl rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svů rozvoj a budoucí směřování. Byly vybrány tyto aktivity:

  • školní speciální pedagog
  • školní asistent
  • vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Chodov – polytechnická výchova, matematická pregramotnost ICT technika ve výuce
  • odborník ve výuce – ve spolupráci s DDM Bludiště Chodov a ZUŠ Chodov

Celkem se do projektu zapojilo 21 učitelek.     

V rámci projektu byly zakoupeny didaktické pomůcky k matematické a čtenářské pregramotnosti, k polytechnické výchově, k rozvoji komunikačních dovedností, ke zlepšení výslovnosti a obohacení slovní zásoby

Dále byl dosud zakoupen notebook na MŠ Nerudova, multifunkční tiskárny na MŠ Nerudova, Zahradní a U Koupaliště.  

* projekt Malá technická univerzita

Ve školním roce 2019/2020 se pracoviště MŠ Školní zapojilo do projektu „Malá technická univerzita“ – projekt implementace KAP1 v Karlovarském kraji. Cílem projektu bylo, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Školení pro pedagogy mateřských bylo zaměřené na nové metody výuky hravou poznávací formou, která dětem pomůže poznat okolní technický směr, objevit odpovědi na otázky a rozvíjet vztah k technickým a přírodovědným tématům. Vzdělávací program byl zaměřen na rozvoj technických a logických dovedností dětí, byl hrazen dotací z fondů EU a organizován Karlovarským krajským úřadem. Součástí je movitý dar – didaktická sada pomůcek potřebných pro realizaci kurzu v projektu „Malá technická univerzita“ ve výši (stavebnice Lego)

* projekt SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené modulární podpory, která přispívá ke zvyšování profesního rozvoje jednak vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol, jednak učitelů v oblasti oborových didaktik, a to prostřednictvím profesních společenství využívajících širokého spektra forem kolegiální podpory a DVPP s definovanými kritérii kvality. Klíčové aktivity, do kterých je naše MŠ v rámci projektu zapojena, jsou KA 06 – Management, KA 08 – Začínající učitel.