Stravování

Stravování dětí v mateřské škole

V mateřských školách je podávána dětem  pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava odpovídající biologickým potřebám vyvíjejícího se dětského organismu.

Obsahuje hodně ovoce a zeleniny, zejména syrové i tepelně upravené, dostatek nízkotučných mléčných výrobků, libového masa, ryb, luštěnin, a vhodných nápojů.
Ve všech MŠ je zaveden pitný režim. Děti mají k dispozici během celého dne ovocné  čaje, pitnou vodu,  džusy ….

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Při nástupu dítěte do MŠ musí zákonní zástupci dítěte vyplnit přihlášku ke stravování. Změny ve stravování je nutné hlásit ihned.

Odhlášky stravy se provádějí ústně nebo telefonicky v mateřské škole, nejpozději do 8.00 hodin dne nepřítomnosti dítěte. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit.

Strávník má nárok na jídlo pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení.


Otázky týkající se stravování projedná rodič s vedoucí školní jídelny.

Úhrada stravného

Informace k poplatkům :

 • Platba úhrady za školní stravování (stravného) je zálohová na následující měsíc a je upravena o přeplatek nebo nedoplatek z minulého měsíce.   
 • Záloha na stravné: děti do 6-ti let ……….31,-Kč x počet pracovních dní v měsíci, děti s odkladem školní docházky ……….33,-Kč x počet pracovních dní v měsíci   
 • Stravné je možné hradit:                                                                                                                                                 bezhotovostně – inkasním příkazem (ne SIPO) 18.dne každého měsíce na účet školy;                                                                                                                v hotovosti – v předem určených tzv. výběrních dnech na jednotlivých pracovištích školy vždy od 6:00 do 16:00 hodin.
 • Pokud nebude v tento den platba v hotovosti uhrazena nebo pokud z důvodu nedostatku prostředků na účtu zákonného zástupce neproběhne v daném termínu platba inkasem, zákonní zástupci provedou platbu POUZE v kanceláři vedoucí školní jídelny v MŠ Nerudova 915 každý týden pondělí až středa od 6:00 do 14:30 hodin a to v hotovosti.
 • Bankovní účet MŠ pro platbu inkasem :
  • 229512346/0300                                                                                     
  • V bance je nutné dále nastavit :    
   •   –  datum splatnosti:                                                   
   •   –  četnost : denní                                                                                             
   •  –  minimální limit : 1200,-Kč                                                                                                                                                                                                 
 • Domluvou lze sjednat i jiný datum splatnosti nebo splátkový kalendář.
 • Při platbě v hotovosti obdrží zákonní zástupci doklad o zaplacení požadované částky.
 • Při skončení docházky dítěte do MŠ Chodov jsou  zálohy vyúčtovány (přeplatky vráceny, nedoplatky vyrovnány)

——————————————————————-

Výše stravného:

Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování a podle cen potravin v místě obvyklých. Strávníci jsou rozděleny do věkových skupin, dle věku, kterého dosáhnou během školního roku (od 1. září do 31. srpna).

Denní strava do 6-ti let (Kč /celý den/strávník)                           

         Přesnídávka               7,-   Kč

         Oběd                        17,- Kč   

         Svačina                       7,-   Kč    

Denní strava  6-7 let (Kč /celý den/strávník)

         Přesnídávka             7,-  Kč

         Oběd                       19,- Kč

         Svačina                     7,-   Kč

         Celkem                   33,- Kč

Pitný režim je zajišťován po celý den na každé třídě.

Pokud dítě pravidelně odchází po obědě domů, odpolední svačina se mu odečítá. V případě nahodilých odchodů má místo svačiny nárok na ovoce nebo jinou náhradu.

——————————————————————-

Dietní stravování v MŠ:

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je ale dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do mateřské školy. Se zákonným zástupcem dítěte bude sepsána Dohoda o stravování dítěte. Donesená strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

Stravování dětí s dietním omezením probíhá následovně:

Rodiče donesou do MŠ oběd a svačiny v označených nádobách, vhodných k ohřevu v mikrovlnné troubě. Jídlo je uloženo ve vyhrazeném chladícím zařízení. Kuchařka před podáváním pokrm ohřeje v mikrovlnné troubě, bez jakéhokoliv zásahu do jeho technologického postupu. Dítě dostane v MŠ ovoce, zeleninu a nápoje, včetně pitného režimu

Vstup do prostor školní jídelny a hospodářských prostor MŠ je z hygienických důvodů zakázán!