Třídy | MŠ Školní

1. třída „Kuřátka“

Třída nejmladších, dvou až tříletých dětí, z nichž většina je mezi vrstevníky poprvé. Práce s dětmi je zaměřena na získávání prvních sociálních kontaktů a na adaptaci dětí na nové prostředí.

Charakteristika třídního vzdělávacího plánu (dále jen TVP) – „Se žlutým kuřátkem za kamarády

Motto:  „Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Tento citát B. Franklina je mottem našeho TVP a vycházíme z něj při jeho naplňování. Protože jsme třídou nejmladších dětí, objevuje se v našem programu motiv žlutého kuřátka, stejně nesmělého, jako děti, které poprvé přicházejí z rodiny do školky. Naším  záměrem je podporovat fyzickou a pohybovou zdatnost dětí, rozvíjet a zdokonalovat sebeobslužné dovednosti, základy osobní hygieny  a společenského chování. Vedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě a životnímu prostředí, o které společně pečujeme.

Při všech činnostech nás doprovází žluté kuřátko, které se s dětmi účastní všech aktivit třídy. V závěru roku je již samostatnější, více si věří a tím také končí putování kuřátka za kamarády.


2. třída „Koťátka“

Děti ve věku od tří do pěti let. Většina již školku navštěvovala a má základní návyky, dovednosti a znalosti. Přesto je nutné se zaměřit na novou adaptaci dětí a na soužití se skupinou z minulého roku, na prohlubování návyků a dovedností, získávání nových zkušeností. 

Charakteristika TVP  – „Zvídavé koťátko  

Motto:  „Zvídavost a hravost je základem ke vzdělání“  

Stejně, jako všechna mláďata, tak i naše děti si rády hrají. Poznávají okolní svět  a čekají, co pěkného v něm najdou.  Naším cílem je dětem tuto cestu ukázat, obohatit, pomoci jim najít si své místo mezi ostatními, nabídnout příležitosti, prožitky a zkušenosti, které je připraví na roli předškoláka.  Svým výchovně vzdělávacím působením podporujeme dětskou zvídavost, touhu objevovat. Tato třída je více otevřena rodičům, probíhá zde adaptační program, tvořivá odpoledne s rodiči.


3. třída „Sluníčka“

Děti ve věku od čtyř do šesti let, část tvoří předškoláci. S dětmi pracujeme s ohledem na jejich věkové a specifické zvláštnosti. Navazujeme na dovednosti, návyky a znalosti, získané v předchozích letech, předškoláky připravujeme na vstup do ZŠ.

Charakteristika TVP – „Putování za sluníčkem

Tak, jako je Slunce  součástí našeho života a jeho světlo a teplo nás denně provází, tak i v naší třídě je Sluníčko součástí každého dne. Se Sluníčkem putujeme od podzimu do léta. Motivují nás skřítkové, zvířátka, roční období a různé tradice. Sluníčko nás učí všímat si změn v přírodě, reagovat na ně, komentovat je. Vede nás ke kladnému vztahu k okolí, k přírodě i k ochraně životnímu prostředí. Rozvíjí a podporuje zvídavost, tvořivost, komunikativní dovednosti a správnou výslovnost. Vede děti ke spolupráci, toleranci, vzájemné pomoci, větší samostatnosti. Upevňuje dětská přátelství a kolektivní vztahy. 


4. třída „U krtečka“

Nejstarší děti a děti s odkladem školní docházky. Cílem práce v této třídě je nabídnout dostatek rozmanitých činností a příležitostí, vedoucích k úspěšnému vstupu dětí  školy.

Charakteristika TVP – „Putování s krtečkem“  

Krteček a jeho kamarádi, myška, zajíček, ježek a žabka mají pro děti připraveno deset zajímavých cestiček, po kterých se budou toulat po celý školní rok. Hravou formou jsou zde děti vedeny k získání vědomostí, dovedností, návyků a postojů, potřebných k dosažení klíčových kompetencí, přiměřených věku, možnostem a schopnostem dětí. Výchovně vzdělávací působení je zaměřeno na to, aby byly děti dostatečně připravené pro vstup do ZŠ v oblasti školní zralosti po stránce tělesné, rozumové, citové, sociální a byly schopny napodobovat grafické vzory. Do programu je začleněna výtvarná a pracovní činnost, která je vhodným doplňkem pro rozvoj motoriky. V práci s dětmi s odkladem školní docházky je využívána Metoda dobrého startu. V této třídě pracují paní učitelky na prevenci správné výslovnosti. Všechny děti se účastní plaveckého výcviku v sokolovském bazénu.


Všechny fotografie najdete v naší galerii na https://mschodovskolni.rajce.idnes.cz