Vize školy

Motto:
Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!
Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete!
Kolik je tu zvířátek, kolik ptáčků, ptáčátek,
kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí.
Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!

/Jan Čarek/

Vize Mateřské školy Chodov:

 • vytvořit školu, do které se všechny děti těší a neradi ji opouštějí;
 • prohlubovat a podporovat co nejužší spolupráci s rodinami dětí;
 • nepředávat jen hotové informace, ale vést děti k tomu, aby nové skutečnosti a informace objevovaly samy;
 • rozšiřovat výukové metody o nové, moderní, aktivní a badatelské formy, zážitkovou pedagogiku, environmentální výchovu;
 • upevňovat směřování k uvědomění si sounáležitosti s přírodou;
 • rozvíjet zájem o pohybové aktivity a sport.

V Mateřské škole Chodov chceme poskytovat všem dětem kvalitní vzdělávání v přátelské a vstřícné atmosféře, kde se děti budou učit vzájemnému respektu, bude se rozvíjet jejich vnímavost, citlivé vztahy k lidem, k prostředí i k přírodě.

Pedagogové i ostatní zaměstnanci školy jsou dětem těmi nejlepšími průvodci na jejich cestě za poznáním, pružně reagují na potřeby dětí, zajišťují jejich co největší možný rozvoj a samostatnost.

Usilujeme rovněž o to, aby se naše škola stala otevřenou a vstřícnou organizací pro děti, rodiče, zřizovatele i všechny ostatní partnery školy.

Z vize školy vychází i cíle a zaměření rámcového Školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Cíle ŠVP Mateřské školy Chodov:

 • učit děti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, získávat reálný pohled a aktivní postoj k životu;
 • vést děti tak, aby na konci předškolního období získaly v rozsahu svých předpokladů a individuálních možností základy klíčových kompetencí a získaly tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání;
 • orientovat se na to, aby Mateřská škola Chodov byla:
  • místem radosti – vytvořit školu, ve které by se děti cítily bezpečně a spokojeně
  • místem úspěchu – dát šanci a příležitost k úspěchu každému dítěti, vyrovnávat vývojové nerovnoměrnosti mezi dětmi
  • místem pochopení – individuálně přistupovat ke každému dítěti, respektovat jeho individuální zvláštnosti
  • místem vzájemné komunikace – učit děti konstruktivně řešit problémy, konflikty, rozvíjet prosociální chování
  • místem podporujícím pohyb – aktivně vést děti k pohybu formou hry, vytvářet vztah k pohybové aktivitě
  • místem otevřeným pro veřejnost – zapojování rodičů do života školy – akce, projekty, dílny, prezentace; spolupráce se zřizovatelem, základními školami v Chodově, PPP a SPC v Karlových Varech i v Sokolově, DDM Bludiště Chodov, Městskou knihovnou Chodov, hasiči, městskou policií, KASSem Chodov a ostatními organizacemi

Z těchto cílů vychází Školní vzdělávací programy jednotlivých pracovišť MŠ Chodov, které je dále rozpracovávají s ohledem na své konkrétní podmínky. Společným cílem všech ŠVP je nabízet takovou výchovu a vzdělání, aby při odchodu z MŠ byly děti patřičně sebevědomé, samostatné a komplexně vybavené pro další vzdělávání a život.

Školní vzdělávací programy jednotlivých pracovišť:

pracoviště MŠ Zahradní 729 – ŠVP „Mateřinka u zahrádek“

pracoviště MŠ Školní 737 – ŠVP „Pojď si se mnou hrát a poznávat svět“

pracoviště MŠ U Koupaliště 811 – ŠVP „Objevujeme svět, kouzelný svět pohádek a kamarádů“

pracoviště Nerudova 915 – ŠVP „Pojď si se mnou hrát a poznávat svět“

Celá znění ŠVP jednotlivých pracovišť jsou k dispozici na třídách MŠ i v kancelářích vedení školy.