Vzdělávání | MŠ Školní

„  Dětská hra je vážné zaměstnání. Je nesmírně důležitá pro vývoj každého dítěte. Prostřednictvím hry a hračky dítě poznává svět, jeho tvary, barvy, vztahy….“   Dr. Zdeněk Matějček
Charakteristika školního vzdělávacího programu

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu s  názvem „Pojď si se mnou hrát a poznávat svět„. Projekt vychází z filosofie Kurikula podpory zdraví v mateřské škole, respektuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který vymezuje závazný rámec pro předškolní výchovu a vzdělávání. Využívá analýzy prostředí a možností naší školy. Vzdělávací obsah podporuje vývoj dítěte, rozvíjí a obohacuje vztahy, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Pomáhá dětem chápat, že jsou součástí společnosti a že i ony mohou prostředí kolem sebe ovlivňovat a chránit. Naším cílem je podpora harmonického rozvoje dítěte s důrazem na hru, jako základní potřebu dítěte předškolního věku, ve spolupráci s rodinou.

Doporučená podtémata školního vzdělávacího programu – „Pojď si spolu hrát“ , „Co se děje v přírodě“ , „Nejsme sami na Zemi“ , „Ve městě“ , „Cesta za zdravím“ a „V pohádkové zemi“, představují nabídku učiva na celý školní rok. Hlavní cíle a záměry školního vzdělávacího programu a obsah jednotlivých integrovaných bloků jsou učitelkami zpracovány v třídních projektech, které svým obsahem odpovídají zájmům a potřebám konkrétní třídy.

Školní vzdělávací program je přístupný ve třídách MŠ.