Zápis do MŠ

Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Ve školním roce 2020/2021 bude předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáhnou věku 5 let nejpozději do 31.8.2020 a také pro děti s odkladem školní docházky. Tato změna je stanovena novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od  1. ledna 2017 a vztahuje se na občany ČR i na cizince, kteří na území ČR pobývají po dobu delší než 90 dnů, s výjimkou dětí s hlubokým mentálním postižením.

Zákonní zástupci mohou tuto povinnost plnit i formou individuálního vzdělávání dítěte (při splnění určitých podmínek, které jsou stanoveny ve školním řádu mateřské školy) a tuto svoji  volbu jsou povinni písemně oznámit ředitelce školy (nebo zástupkyním ředitelky) při zápisu, nebo nejpozději do 31.5.2020. Formulář oznámení je k dispozici na webu školy.       

Dle opatření MŠMT budou zápisy do MŠ Chodov probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Dny otevřených dveří jsou zrušené.

Žádosti o přijetí do mateřské školy, Evidenční list dítěte a ostatní dokumenty potřebné k zápisu dítěte do MŠ Chodov budou vydávány na jednotlivých pracovištích MŠ Chodov ve dnech 20.4. a 21.4.2020 v době od 10 do 12 hodin.

Žádost o přijetí, Evidenční list dítěte a ostatní dokumenty potřebné k zápisu dítěte do MŠ Chodov lze také stáhnout na webu školy v sekci Dokumenty ke stažení.

Dokumenty nutné k podání žádosti jsou:

 • Žádost o přijetí do MŠ pro školní rok 2020/2021
 • Evidenční list dítěte
 • Přihláška ke stravování
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Prohlášení o tom, že je dítě řádně očkované
 • Kopie očkovacího průkazu dítěte
 • Kopie průkazu totožnosti zákonného zástupce (cizí státní příslušníci též doklad o povolení k pobytu na území ČR)

Pokud možno, žádáme zákonné zástupce, aby výše zmíněné dokumenty vytiskli oboustranně.

Termín pro odesílání vyplněných dokumentů potřebných pro zápis dítěte do MŠ Chodov je:

pondělí 4. května 2020 – pátek 15. května 2020

Vyplněnou přihlášku a ostatní dokumenty je ve výše zmíněném termínu možné doručit následujícími způsoby:

 1.  do datové schránky školy –  745kmwm (ředitelství takto zaslané žádosti předá k vyřízení na jednotlivá OP)
 2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mailové adresy na jednotlivá OP:
 3.  poštou, adresy na jednotlivá OP:
  • MŠ Zahradní – Zahradní 729, 35735 Chodov
  • MŠ Školní – Školní 737, 35735 Chodov
  • MŠ U Koupaliště – U Koupaliště 811, 35735 Chodov
  • MŠ Nerudova – Nerudova 915, 35735 Chodov
 4.  vhozením do poštovní schránky jednotlivých OP
 5.  osobním podáním na konkrétním pracovišti MŠ a to pouze ve dnech 11.5. – 13.5.2020 v době od 8 do 12 hodin: pouze v krajním případě, osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizováno tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z dalších výše uvedených způsobů.

Mají-li ředitel školy nebo pověřené zástupkyně pochybnosti o pravosti doložených dokladů, mohou si vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Na jednotlivých pracovištích jsou pověřeny ke všem úkonům spojeným s přijímacím řízením zástupkyně ředitelky:

 • MŠ Zahradní – p. J. Dvořáková – telefon 352 352 450;
 • MŠ Školní – p. J. Malichová – telefon 352 352 460;
 • MŠ U Koupaliště  – p. M. Davídková – telefon 352 352 470;
 • MŠ Nerudova  – p. O. Křivová – telefon  352 352 480;
 • Kontakt na ředitelku MŠ Chodov – 773 052 498

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře (prosíme ale rodiče o podání informace ohledně alergií či jiných významných zdravotních problémech dítěte)

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je, podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Správní řízení ve věci rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zahájeno od 15.5.2020.

Výsledky přijímacího řízení budou vzhledem k situaci zveřejněny takto:

 •  zákonným zástupcům dítěte bude poštou zasíláno pouze písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte.
 • rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno. Zákonní zástupci si přijetí dítěte mohou ověřit telefonicky v kanceláři pověřené zástupkyně konkrétního pracoviště MŠ od 26.5. do 29.5. 2020 v době od 8 do 12 hodin (telefonní čísla viz výše). Písemné rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci budou moci v kancelářích jednotlivých OP vyzvednout až po skončení nouzového stavu.

 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání   

S účinností od 1.1.2019 stanovila ředitelka Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona   č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, tj. 416.

 I.    Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do zpravidla 6 let. Ve školním roce 2020/2021 bude předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáhnou věku 5 let nejpozději do 31.8.2020 a také pro děti s odkladem školní docházky. Bez ohledu na bodové hodnocení bude vždy přednostně, v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona, přijato dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.   

Od září 2017 bylo zavedeno přednostní přijímání čtyřletých dětí. Zvýhodnění přednostního přijetí se pro školní rok 2020/2021 vztahuje nově i na děti, které dovrší  věk minimálně 3 roky k 31.8.2020.            

II.    Pro přijímání dětí do Mateřské školy Chodov stanovila ředitelka školy tato kritéria:

 1. děti s trvalým pobytem v Chodově – povinné předškolní vzdělávání…………………….5 bodů
 2. děti s trvalým pobytem v Chodově do 5-ti let, starší dítě má vždy přednost…………4 body
 3. děti s trvalým pobytem mimo Chodov – povinné předškolní vzdělávání……………….3 body
 4. sourozenec v MŠ……………………………………………………………………………………………..2 body
 5. děti s trvalým pobytem mimo Chodov do 5-ti let, starší dítě má vždy přednost……1 bod
 6. v případě stejné bodové situace dvou dětí bude o přijetí do MŠ Chodov mezi nimi losováno

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají  hlášeno místo  pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm. d) školského zákona.

III. Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity MŠ a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v MŠ (dítě je schopno socializace v kolektivu, je schopno komunikovat a vyjádřit vlastní potřeby, má vytvořeny hygienické a stravovací návyky).

 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může být sjednán se zákonným  zástupcem rovněž zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

Všechny potřebné dokumenty k zápisu pro školní rok 2020/2021 najdete ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení.