Vzdělávání | MŠ Zahradní

Motto:    
• Pověz mi, zapomenu. Ukaž mi, zapamatuji si. Zapoj mě do činnosti, porozumím.

 Vzdělávání je určitě nedílnou součástí rozvoje každého dítěte a bude ho doprovázet celý život…tedy i v dospělém věku…ovšem, jak a kde, a jestli se vůbec budou chtít v dospělosti vzdělávat, to už záleží pouze na nich. My se vrátíme do toho dětství, kdy vzdělávání dětí probíhá v naší mateřské škole každý den. Cíle a obsah předškolního vzdělávání jsou zformulovány ve ŠVP /Školní vzdělávací program/ a každá třída má rozpracován svůj TVP /Třídní vzdělávací program/ , který vychází ze ŠVP , RVP /Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání/ a paní učitelky si tento TVP průběžně doplňují , rozšiřují…, aby vzdělávací obsah, volby metod, forem…byl aktuální a hlavně se přizpůsoboval potřebám dítěte. Každá třída má TVP rozpracován podle věkové skupiny, zaměřením třídy, aktuálním i individuálním potřebám dítěte. Snažíme se zejména o to, aby dítě, které opouští mateřskou školu bylo pokud možno co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné se dívat kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Vzdělávání dětí se snažíme neustále rozšiřovat o nové poznatky a samozřejmě čerpáme z mnoha zdrojů. Zařazujeme prvky ze vzdělávacího programu: „Začít spolu“ a „Naše mateřská škola na cestě ke zdraví“. Naše školička se zajímá o celostátní síť MŠ se zájmem o ekologickou /environmentální výchovu Mrkvička. Mrkvička je dlouhodobý program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.Dalším zdrojem vzdělávání je: „Seznamování s přírodou“ – celoroční projekt pro rozvoj ekologické výchovy v mateřských školách. Na naší mateřské škole je téměř celý pedagogický sbor absolventem vzdělávací akce – „7A – 7x o alergii a astmatu pro školu“ – Škola přátelská dětem s alergií a astmatem.Nadále čerpáme ze zdrojů – „Enviromentální činnosti v předškolním vzdělávání“ a „Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání“. Čerpáme z tématického projektu: „Jazykové chvilky“. Paní učitelky se průběžně vzdělávají na seminářích pořádaných na rozšiřování poznatků v předškolním vzdělávání.

Motto:
Komunikace s dítětem nemá být náš monolog vychrlených požadavků, ale společný dialog, kdy hledáme vzájemně uspokojující řešení.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Na naší mateřské škole pracujeme podle školního  vzdělávacího  programu pro předškolní vzdělávání, který jsme nazvali Mateřinka u zahrádek“. Cílem ŠVP je zaměření na rozvoj vzdělávání každého dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak k utváření samostatné osobnosti, která dokáže zvládat nároky běžného života. Vzdělávací obsah ŠVP je rozčleněn do čtyř integrovaných bloků podle ročního období. Každá třída má rozpracovaný TVP, který vychází z tohoto ŠVP.

TVP jednotlivých tříd

1.třída „Berušky“ – 2,5 – 5 let, TVP „Berušky poznávají svět“

2.třída „Sluníčka“ – 4 – 5 let, TVP „Veselá sluníčka“

3.třída „Mravenci“ – 4 – 7 let, TVP „Mravenci se nedají“

4.třída „Kuřátka“ – 5 – 6 let, TVP „Kuřátka poznávají svět“

5.třída „Ptáčci“ – 2,5 – 4 roky, TVP „Hnízdečko plné ptáčků“