Třídy | MŠ U Koupaliště

Třída „Berušky“

1. třída : Berušky – Třídní vzdělávací plán „Veselá beruška a její kamarádi“
 • adaptační program
 • získání dětí pro radostný pobyt v MŠ
 • zvládání, osvojování sebeobsluhy, hygienických návyků
 • rozšiřování povědomí o okolním světě
 • rozvíjení komunikačních dovedností
 • navazování kontaktů ve skupině – kamarádské vztahy
 • navazování, rozvíjení partnerských vztahů s rodiči

Plánované akce, spolupráce s rodiči – 1.třída Berušky

ZÁŘÍ  

 • Poznáváme svoji školku
 • Hrajeme si s jablíčkem, výstava jablek

ŘÍJEN

 •   Schůzka s rodiči
 •    Sběr kaštanů pro zvířátka
 •    Zdobíme podzimní strom (vybarvení listu s rodiči)

LISTOPAD

 •  Otiskování listů přinesených dětmi
 • Výroba podzimáčka s rodiči a následná výstava

 PROSINEC           

 •  Mikulášská nadílka
 • Vánoční výtvarná dílnička
 • Zdobení stromečku

 LEDEN               

 •   Bílý den   
 •    Výstava fotografií, když jsme byly miminka
 •    Hry se sněhem a barvou                

ÚNOR               

 • Srdíčkový den
 • Masopustní taškařice

BŘEZEN            

 • Vítání jara – jarní výrobek
 • Den s plyšáčky (hmyzí kamarádi berušky)

DUBEN           

 • Velikonoční výtvarná dílnička
 • Zdobíme vajíčko s rodiči

KVĚTEN              

 • Den pro maminku – besídka
 • Ponožkový den
 • Jedeme za zvířátky – výlet

ČERVEN           

 •  Veselý den ve veselém oblečení
 • Sluníčkový den – vítáme léto ve žlutém

Další akce Divadélka pro děti v Mš. Sportování na ŠAKu


Třída „Sluníčka“

2. třída : Sluníčka – Třídní vzdělávací plán ,,Hrátky se sluníčkem“
 • prohlubování předchozích vědomostí, znalostí, dovedností
 • podpora prosociálního chování, empatie
 • formování zdravých životních postojů, základních povahových rysů dětí
 • posílena oblast tvořivé dramatiky, hudební výchovy
 • vedení k šetrnému zacházení s přírodou, prostředí, ve kterém žijeme
 • rozvíjení komunikace, porozumění mezi dětmi

Plánované akce, spolupráce s rodiči – 2.třída Sluníčka

ZÁŘÍ

 • poznáváme kamarády ve třídě
 • jablíčková výstavka

ŘÍJEN

 • schůzka s rodiči
 • sbírka kaštanů pro zvířátka – spolupráce s mysliveckým sdružením
 • bramborový podzimníček – soutěž – výstavka

LISTOPAD

 • dýňobraní – dlabání, výstavka dýní
 • bubušou – karneval podzimních stašidel

PROSINEC

 • zpíváme si koledy – vánoční program u seniorů
 • Čertíci a čertice – čertí školka u Sluníček
 • Mikulášské nadělování
 • zdobení stromečku
 • vánoční besídka pro rodiče

LEDEN

 • knížkohrátky – návštěva knihovny
 • lopatové závody
 • stopování ve sněhu – krmíme ptáčky

ÚNOR

 • masopustní veselice – karneval
 • chráníme své zdraví – zdravotní osvěta
 • fotogalerie – Už nejsem miminko

BŘEZEN

 • loučení se zimou – vítání jara
 • jarní slavíček – soutěž ve zpěvu
 • sázíme rostlinky, bylinky
 • květinová výstavka
 • žlutý sluníčkový den

DUBEN

 • velikonoční tvořivá dílnička se seniory
 • zdobení vajíček, výrobky pro velikonoční břízku
 • velikonoční výstavka
 • „Běžel tudy zajíček“ – hledání vajíček na zahradě
 • čarodějnické řádění

KVĚTEN

 • jedeme na statek – výlet dětí
 • besídka pro maminky
 • indiánský den – zahrada – Divadlo Řimbaba

ČERVEN

 • slavíme Den dětí – sportování u DDM
 • školkolympiáda – sportovní soutěž mezi mateřskými školami
 • pasujeme předškoláky – předávání klíče od Pohádky
 • námořnický bál

Třída „Pohádka“

3. třída : Pohádka – Třídní vzdělávací plán ,,Putování pohádkovou cestičkou za školní taštičkou „
 • všeobecný rozvoj dětí předškolního věku (povinné předškolní vzdělávání)
 • prohlubování kladného vztahu k přírodě, životnímu prostředí
 • prožitkové učení, pestré činnosti, experimentování
 • podporován zdravý životní styl, rozvoj tělesné zdatnosti
 • podporovány základy čtenářské, matematické gramotnosti
 • návaznost na doplňkové, mimoškolní aktivity MŠ

Plánované akce, spolupráce s rodiči – 3.třída Pohádka


ZÁŘÍ

 • Pavučinka  přátelství               učíme  se  jména  kamarádů
 • Plyšáček  z  pohádky               výstavka  pohádkových  plyšáků
 • Podzimní  zdobení                   zdobení  třídy  k  podzimu (sběr  plodin)
 • Zahradníkův  košíček          ochutnávka  ovoce  (spolupráce  s  kuchyní)
 • Hříbek  v  mechu                   výroba  dekorace  z  lesních  produktů

ŘÍJEN

 • Vyrob  si  draka                    akce  s  rodiči
 • Třídní  schůzka  s rodiči      informace  o  třídním programu, akcích  MŠ, dětech
 • Soutěž  ve  sběru  kaštanů  a  žaludů spolupráce  s mysliveckou organizací  Svatava
 • Podzimní  stonožka              výroba  housenky  z  usušených  listů
 • Zasadíme  stromeček           sázení  malého  kaštanu (pomoc  přírodě)

LISTOPAD

 • Šaty  pro  vílu  Listěnku    otisk  listí
 • Podzimní  strom                 barvení  listí (kolektivní  práce)
 • Strašidýlko  Fanfulínek     zdobení  velké  dýně
 • Hádankový  král                soutěž  v  hádankách
 • STRAŠIDLÁCKÝ  REJ    třídní  karneval

PROSINEC

 • Čertíci  a  Čertice               výroba  papírového  pekla
 • Mikuláši, Mikuláši…         Mikulášská  besídka s nadílkou
 • Pouštění  lodiček                  S  ořechovými  skořápkami, připomenutí vánočních tradic  s  ochutnávkou  cukroví
 • U  kouzelných  rybiček         plnění  přáníček
 • Zdobíme  vánoční  stromeček   s výzdobou  třídyk Vánocům
 • Vánoční  přáníčko                 vyrábíme  z papíru
 • Vánoční  besídka                   s rodiči, vánoční  posezení s dětským kulturním  programem
 • Vánoční  posezení  s  Klubem  důchodců    vystoupení  dětí
 • LEDEN
 • Poprvé  ve  škole               návštěva  základní  školy
 • Beseda  o  škole                 pro  rodiče, s  učitelkami  1. tříd  a  dětským psychologem
 • Chraň  si  své  zdraví        beseda  o  bezpečnosti
 • Mlsání  zvířátek                krmení  labutí, kachen, ptáčků
 • Stavíme  sněhuláka           zapouštění  barvy  do  sněhu
 • Závody                               ve  sjezdu  na  lopatách

ÚNOR

 • Závodění  na  lopatách      soutěž  při  pobytu  venku
 • Masopustní  veselice          přehlídka  masek, připomenutí  tradic
 • Stopování  ve  sněhu          hledáme  zvířátka  v  lese
 • Výroba  krmítka                pro  ptáčky
 • Masopustní  rej                  třídní  karneval

BŘEZEN

 • Jarní  probuzení               vyrábění  s  rodiči
 • Pohádkové  bytosti           výroba  pohádkových postasviček  z přírody
 • Najdi  první  jarní  květinu   třídní  soutěž

DUBEN

 • Žlutá, modrá, zelená         třídění  odpadu, barevné  dny  v  MŠ
 • Slet  čarodějnic                  třídní  karneval  v  maskách
 • Velikonoční  hodování       připomenutí  tradic  Velikonoc
 • Jarní  zahrádka                   sázení  květin  na  školní  zahrádku
 • Keramické  vyrábění         ptáček

KVĚTEN

 • Voňavá   květinka              vyrábíme  s rodiči
 • Besídka  k svátku  maminek   hudebně  dramatické vystoupení  dětí
 • Uvíjíme  věneček                  pletení  věnečků
 • Koncert  v  pohádce             návštěva  výchovného  kocertu  v ZUŠ

ČERVEN

 • Pohádkové  loučení               třídní  akce
 • Slavíme  Den  dětí               městská  akce  u  DDM
 • VÝLET                                bude  upřesněn

Další  aktivity:  návštěvy ostatních tříd MŠ /BERUŠKY, SLUNÍČKA. Návštěvy divadelních představení v MŠ  /loutkové a herci  hrané pohádky/, sportovní akce na hřišti – ŠKOLKA-CUP, hledání  pokladu, návštěva hasičů,  besedy  s  policií, plavání  v sokolovském bazénu, výtvarka – spolupráce se ZUŠ, keramika v DDM atd…         


Fotografie prostorů školy najdete na https://mschodovukoupaliste.rajce.idnes.cz