Vzdělávání |MŠ Nerudova

Motto:    
• Pověz mi, zapomenu. Ukaž mi, zapamatuji si. Zapoj mě do činnosti, porozumím.Charakteristika školního vzdělávacího programu

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem „Pojď si se mnou hrát a poznávat svět“.

Program respektuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který vymezuje závazný rámec pro předškolní výchovu a vzdělávání. V programu je zohledněno prostředí, možnosti i vybavení školy. Jeho cílem je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení, k získávání vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti. Je členěn do deseti bloků, které jsou dále rozpracovávány do podtémat v třídních vzdělávacích programech (TVP). V nich třídní učitelky zohledňují věk, možnosti a zkušenosti dětí. Svým působením se vždy snaží dětem připravit pestré dny, plné zábavy a poznání. Výchovně vzdělávací proces směřují k tomu, aby děti, které mateřinku opouštějí, byly pokud možno co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Aby se snažily vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, získávaly reálný pohled a aktivní postoj k životu.

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami pomáháme vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje před vstupem do ZŠ.

Do výuky zařazujeme prvky environmentální výchovy, prožitkového učení, experimentování, situačního učení,…

Školní vzdělávací program je přístupný ve třídách MŠ.

Třídní vzdělávací plány:

třída „Medvíďata“ ….. TVP „S medvíďátky za poznáním“

třída „Sluníčko“ ……….TVP „Putování se sluníčkem“

třída „Berušky“ ………..TVP „Poznáváme svět s beruškou Jaruškou“

třída „Včelky“ …………..TVP „Putování s včelkou Májou“

Obsahem jednotlivých TVP je seznamování se s novými kamarády, s prostředím, kde děti žijí, s živou i neživou přírodou, se čtyřmi ročními obdobími, s různými lidovými zvyky a tradicemi, se světem pohádek, povolání a řemesel, s bezpečností v dopravě i v běžném životě…. Děti jsou vedeny tak, aby na konci předškolního období získaly v rozsahu svých předpokladů a individuálních možností základy klíčových kompetencí a získaly tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání.

Jednotlivé třídní vzdělávací plány jsou přístupné na třídách MŠ.